Απαλλαγή από φορολογικά τεκμήρια των ακινήτων που αποκτήθηκαν με χρησικτησία

Δυνάμει απόφασης του ΣτΕ, ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα κάποιου με χρησικτησία, δεν υπόκεινται σε φορολογία, καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν κατέβαλαν ορισμένο τίμημα για την απόκτησή τους. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος, λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις, που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι…

Read more

Αντισυνταγματικές με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διαρκείς παρατάσεις των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου

Όπως έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 675/2017 απόφασή του, οι διαρκείς παρατάσεις του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίων κατά των φορολογουμένων αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου. Ειδικότερα, η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση των ανωτέρω αρχών επιβάλλει τη σαφήνεια…

Read more

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος