Αγορές ακινήτων στην Ελλάδα


Η καθημερινή εποπτεία του νομοθετικού πλαισίου που περιβάλλει τις πράξεις με ακίνητη περιουσία, η εξειδίκευση και η πολυετής πείρα της Ομάδας νομικών Greekadvocates στα θέματα αγοραπωλησιών και επενδύσεων στα ακίνητα, εξασφαλίζουν στους πελάτες μας σιγουριά και βεβαιότητα στην υλοποίηση κάθε σχεδίου τους, με σαφή γνώση πλεονεκτημάτων της κάθε επένδυσης, έγκυρη ενημέρωση για κάθε δεδομένο της υπόθεσης και μια ξεκάθαρη, ακριβής εικόνα της κατάστασης καθ΄όλη την διάρκεια της διαδικασίας.

 

Η Ομάδα νομικών Greekadvocates παρέχει νομικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων κατά την διαδικασία αγοραπωλησιών, μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αστικών ή/και εμπορικών ακινήτων, διαχείρισης ακινήτων, αγοράς οικοπέδων και ανέγερσης κτισμάτων.

Η σοβαρότητα των πράξεων με την ακίνητη περιουσία απαιτεί ενδελεχή νομικό έλεγχο και συνεχής νομική παρακολούθηση, προς αποφυγή σοβαρών εμπλοκών και ανεπίστρεπτων καταστάσεων στο μέλλον.

Οι πελάτες μας, μπορούν να έχουν την βεβαιότητα, πως από την αρχή της διαδικασίας και το στάδιο των διαπραγματεύσεων, μέχρι και το πέρας όλης της διαδικασίας, θα έχουν την πλήρης νομική κάλυψη, ικανή να αποτρέψει κάθε απειλή και να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς αβεβαιότητες. Έχοντας πολυετή εμπειρία με πελάτες του εξωτερικού, θεωρούμε απόλυτη προτεραιότητα μας την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πελατών για κάθε βήμα, πράξη και ενδιάμεσα αποτελέσματα των ενεργειών μας, επεξήγηση των νομοθετικών ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας στην Ελλάδα και αμεσότητα επικοινωνίας στην γλώσσα του πελάτη.

Νομική κάλυψη πράξεων με ακίνητα, είναι απολύτως απαραίτητη και προσφέρει:
 • Ενδελεχή νομικό έλεγχο των ακινήτων σε βάθος εικοσαετίας, που αποτελεί την μοναδική απόλυτη διασφάλιση της νομικής κατάστασης του ακινήτου επιλογής του πελάτη. Κατά την διενέργεια του ελέγχου επιβεβαιώνεται η ορθή σειρά καταχώρησης τίτλων, αλλά και η τυχόν ύπαρξη υποθηκών, κατασχέσεων ή διεκδικήσεων, που αν δεν διαπιστωθούν εγκαίρως θα ακολουθήσουν το ακίνητο και θα βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη.
 • Νομικό έλεγχο όλων των εγγράφων που αφορούν σε ακίνητο
 • Νομική κάλυψη στο στάδιο των διαπραγματεύσεων
 • Επιβεβαίωση νομικής εγκυρότητας του τρόπου μεταφοράς και καταβολής του τιμήματος
 • Διαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου αγοραπωλησίας και κατοχύρωση της ασφάλειας και τον δικαιωμάτων του αγοραστή
 • Επιβεβαίωση και επεξήγηση των συνολικών εξόδων της αγοραπωλησίας
 • Εκπροσώπηση του αγοραστή κατά την υπογραφή του συμβολαίου
 • Νόμιμη και έγκυρη μεταγραφή του συμβολαίου στα αρμόδια όργανα της χώρας
 • Συντονισμός και νομική κατοχύρωση αγοράς επαγγελματικών ακινήτων
 • Επιβεβαίωση έλλειψης οφειλών και βαρών παντός τύπου που αφορούν στο ακίνητο
 • Νομική κάλυψη αγοράς γης προς εκμετάλλευση- ανέγερση κτισμάτων
 • Συμβουλές φορολογικής φύσεως

Βασικά βήματα απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα

1 Υπογραφή ειδικού πληρεξουσίου, δυνάμει του οποίου ο αγοραστής εξουσιοδοτεί την δικηγόρο του στην εκπροσώπηση του ιδίου και στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Το πληρεξούσιο υπογράφεται στην Ελληνική γλώσσα, παρουσία διερμηνέα, ο οποίος βεβαιώνει με την υπογραφή του την πιστότητα της μετάφρασης. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, το πληρεξούσιο μπορεί να υπογραφεί στην χώρα κατοικίας του, να επικυρωθεί με σφραγίδα Apostille και να σταλεί στην Ελλάδα.

 

2 Έκδοση ΑΦΜ, δυνάμει του ως άνω αναφερόμενου πληρεξουσίου.

 

3 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Μέσω λογαριασμού μεταφέρονται απαραιτήτως τα ποσά για την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης και της αξίας του ακινήτου.

 

4 Διενέργεια νομικού ελέγχου ακινήτου στο Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο της χώρας.

 

5 Συλλογή από δικηγόρο, σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο, όλων των εγγράφων, απαραιτήτων για την διενέργεια της αγοραπωλησίας (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, Πολεοδομικές βεβαιώσεις, φορολογικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά Αρχαιολογικής υπηρεσίας, Δασαρχείου και λοιπών υπηρεσιών)

 

6 Αποστολή στον αγοραστή μέσω e-mail του εξοδολογίου , που περιλαμβάνει τα εξής ποσά:

 

Α) Το ποσό του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από ιδιώτη ή από εταιρεία-εργολάβο, εάν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από το έτος 2006, ο φόρος ανέρχεται στα 3,09% επί τιμήματος, αναφερόμενου στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας: σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από εταιρεία-εργολάβο, εάν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά το έτος 2006, ο φόρος ανέρχεται στα 23% υπολογιζόμενου βάση τιμήματος, αναφερόμενου στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας).

 

Β) Αμοιβή Δικηγόρου

 

Γ) Αμοιβή Συμβολαιογράφου

 

Δ) Κόστος μεταγραφής του συμβολαίου στο Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο

 

7 Προετοιμασία δηλώσεων μεταβίβασης από τον Συμβολαιογράφο και κατάθεση των δηλώσεων στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία υπολογίζει εκ νέου και επιβεβαιώνει το ποσό του φόρου.

 

8 Μόλις παραληφθεί η βεβαίωση καταβολής φόρου από την ΔΟΥ τα πάντα είναι έτοιμα για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

 

9 3-5 μέρες πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αποστέλλεται στο e-mail του αγοραστή η μετάφραση του συμβολαίου για έγκριση

 

10 Το υπογεγραμμένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας (το οποίο μπορεί να υπογράψει ο αγοραστής ή η πληρεξούσιος δικηγόρος) αποστέλλεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για καταχώρηση.

 

11 Εκδίδεται πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου.

 

12 Η διαδικασία αγοραπωλησίας ολοκληρώνεται με την παράδοση στον αγοραστή του πλήρη φακέλου εγγράφων με τις επίσημα επικυρωμένες μεταφράσεις. Όλα τα έγγραφα φυλάσσονται επίσης στο αρχείο του Δικηγόρου και του Συμβολαιογράφου.

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος