Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Προσφέρονται υπηρεσίες Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας για εμπορικές και αστικές υποθέσεις από τους διαπιστευμένους Δικηγόρους-Διαμεσολαβητές μας.

Ως διαμεσολάβηση ορίζεται μια σύντομη και σύννομη διαρθρωμένη διαδικασία, εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική, στην οποία παρίστανται τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, τον Διαμεσολαβητή, και καταλήγει σε γραπτή συμφωνία – πρακτικό διαμεσολάβησης – η οποία δύναται να καταστεί και τίτλος εκτελεστός βάσει νόμου, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ένα, τουλάχιστον, μέρος. Στην διαμεσολάβηση μπορούν να προσφύγουν Ιδιώτες, Νομικά Πρόσωπα καθώς και ενώσεις προσώπων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την προσφυγή στον θεσμό της Διαμεσολάβησης είναι: α) σύντομη και μη χρονοβόρα διαδικασία, συνήθως μίας ημέρας μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, β) διαδικασία οικονομική και μη δαπανηρή αφού τα μέρη έχουν την δυνατότητα να επιλύσουν την διαφορά τους χωρίς να καταβάλλουν δικαστικά έξοδα, παρά μόνον την αμοιβή του πληρεξουσίου της δικηγόρου για την παράσταση στην διαμεσολάβηση και τον διαμοιρασμό του κόστους της αμοιβής του Διαμεσολαβητή, γ) διαδικασία εμπιστευτική, αφού εξασφαλίζει την επίλυση της διαφοράς χωρίς την έκθεση της υπόθεσης και δ) η διατήρηση των ομαλών σχέσεων διαρκείας π.χ. οικογενειακές σχέσεις ,οι ενδο-εταιρικές σχέσεις , οι σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου, σχέσεις συγκατοίκησης, γειτονίας κλπ.

Η διαιτησία είναι η συμβατικά επιλεγμένη δεσμευτική εκδίκαση ορισμένης διαφοράς από ιδιωτικούς δικαστές, αντί των τακτικών δικαστηρίων, στην οποία δύνανται να υπαχθούν οι ιδιωτικές διαφορές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και ειδικότερα εκείνες το αντικείμενο των οποίων τα μέρη έχουν εξουσία να διαθέσουν. Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει στο τέλος της διαδικασίας μια δεσμευτική απόφαση, η οποία παράγει δεδικασμένο και εκτελεστότητα, όπως δηλαδή και οι αποφάσεις των κρατικών δικαστηρίων.

Τα συνδεόμενα με τη διαιτησία πλεονεκτήματα είναι: α) η ταχεία (περατώνεται με την έκδοση της διαιτητικής απόφασης εντός προθεσμίας έξι μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της διαιτητικής διαδικασίας), ευέλικτη και οικονομική επίλυση της διαφοράς, β) η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας, γ) η διατήρηση των επιχειρηματικών δεσμών, δ) η εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης στο εσωτερικό και εξωτερικό. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι διαιτητικές αποφάσεις εκτελούνται στο εξωτερικό (σε πάνω από 140 κράτη) βάσει της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο θεσμού έγκειται ότι στην Διαιτησία η γνώμη του τρίτου δεσμεύει απολύτως τα μέρη ως δικαστική απόφαση, ενώ στην Διαμεσολάβηση ο διαμεσολαβητής φέρνει σε επαφή τα μέρη, οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο, τα συμβουλεύει και τα ενθαρρύνει, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαπραγματευτικές τεχνικές, τα βοηθάει να καταλήξουν  με τη διαπραγμάτευση σε κοινώς αποδεκτή λύση, χωρίς να υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης.

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος