Δικηγόρος. Πτυχιούχος Nομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού διπλώματος Εμπορικού Δικαίου – Δικαίου Ανταγωνισμού του πανεπιστημίου του Αμβούργου.

Εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, εμπορικές συμβάσεις (συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις των μερών και πρόταση καταλληλότερης μορφής εμπορικής συνεργασίας και σύνταξη της αντίστοιχης σύμβασης), κατοχυρώσεις σημάτων (ημεδαπών, ευρωπαϊκών, διεθνών), σύσταση εταιρειών (ημεδαπές και αλλοδαπές με τη συμμετοχή σε όλα τα στάδια από την σύνταξη του καταστατικού εγγράφου μέχρι και τη σύσταση της εταιρείας) και τήρηση των εταιρικών εγγράφων, συγχωνεύσεις εταιρειών κάθε μορφής.

Επίσης εξειδικεύεται στο τουριστικό (έκδοση αδειών τουριστικών γραφείων), ξενοδοχειακό (έκδοση αδείας λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων) αλλά και αεροπορικό δίκαιο (ενδεικτικά σύσταση και προετοιμασία του φακέλου για την αδειοδότηση της αεροπορικής εταιρείας, σύνταξη συμβολαίου πώλησης αεροσκάφους και των προκαταρκτικών της πώλησης εγγράφων, διαπραγμάτευση αγοράς, όπως και μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μίσθωσης αεροσκάφους, νηολόγηση αεροσκαφών).

Ασχολείται ακόμη και με ποινικές υποθέσεις, όπως επίσης και αστικές (εργατικές διαφορές).

Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική γλώσσα), Γερμανικά και Αγγλικά.

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος