Αντισυνταγματικές με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διαρκείς παρατάσεις των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου

Όπως έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 675/2017 απόφασή του, οι διαρκείς παρατάσεις του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίων κατά των φορολογουμένων αντίκειται στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου. Ειδικότερα, η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση των ανωτέρω αρχών επιβάλλει τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Επομένως, για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία, προκειμένου να εκπληρώνει τη συνιστάμενη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργία της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον φορολογούμενο και να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια.

Ενόψει των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι είναι αντίθετες στο Σύνταγμα οι διατάξεις, με τις οποίες παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου λίγο πριν από τη λήξη της παραγραφής, όμως δεδομένου ότι επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αποφανθεί η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, η απόφαση της οποίας θα λύσει οριστικά το ανωτέρω εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου.

Greek Advocates United © 2017 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος